Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Ieder belangrijk besluit moet worden voorgelegd aan de MR. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR een wettelijk vastgelegd instemmings- of adviesrecht. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: het schoolplan, financiële zaken, algemeen beleid, onderwijskundig beleid, sociale veiligheid, het personeelsbeleid en het formatieplan. Het leuke van de MR is dat je als ouder in een vroeg stadium betrokken wordt bij nieuwe ontwikkelingen en initiatieven binnen de school. Door samenwerking met leerkrachten en door de gesprekken met de directie krijg je een beter beeld van wat er speelt in en om de school. De MR bestaat uit 2 ouders en leerkrachten. De leden van de MR worden gekozen en hebben voor een periode van 2 jaar zitting. T.b.v. de oudervertegenwoordiging in de MR wordt jaarlijks in juni een oproep gedaan onder ouders om zich verkiesbaar te stellen. Bij voldoende kandidaten vinden er in augustus/ september verkiezingen plaats. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Bij een deel van deze vergaderingen is de directie aanwezig. De bijeenkomsten van de MR zijn online en openbaar, ze kunnen door belangstellenden worden bijgewoond. In de kalender op de website en/of Social schools staan de data van de MR vergaderingen. Direct contact met de MR? Mail naar mr@dedelftsetuin.nl

 

 

 

 

                                                               

 

 

Overige informatie

 

Tot slot

De MR neemt haar taak serieus. Met uw medewerking en inbreng zal ons werk aan kwaliteit winnen.  De MR is er voor u, uw kind en de school.

 

Vergaderdata 2023 2024:

Ma 4 september 2023 (zonder directie)

Ma 2 oktober 2023

DI 10 oktober 2023 (jaarvergadering met OR en Stichting Vrienden)

Ma 27 november 2023

Ma 29 januari 2024

Ma 27 mei 2024

Ma 10 juni 2024

Notulen en jaarverslagen 

Hieronder vindt u de notulen en de jaarverslagen van de laatste vijf schooljaren. 

Notulen schooljaar 2023 2024:

Notulen komen beschikbaar als deze zijn goedgekeurd in de eerst volgende geplande vergadering.

Notulen schooljaar 2022 2023:

Notulen schooljaar 2021 2022:

 

Notulen schooljaar 2020 2021

 

Notulen schooljaar 2019 2020

Jaarverslagen