Verlofregeling

Sinds 1 augustus 1994 is een nieuwe regeling van kracht die het ouders in maar enkele gevallen mogelijk maakt verlof aan te vragen buiten de schoolvakanties.

De directeur van een school kan verlof verlenen voor de maximale duur van 10 schooldagen. Over verzoeken voor langer verlof beslist de leerplichtambtenaar van de woonplaats.

 

In de eerste plaats kan verlof verleend worden op grond van gewichtige omstandigheden, bijvoorbeeld om redenen uit levensovertuiging of vanwege godsdienstige plichten. Gewichtige omstandigheden zijn ook:


a. voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden;

b. voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;

c. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad voor 1 dag of 2 dagen als dit huwelijk wordt gesloten buiten de woonplaats;

d. bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de derde graad, duur in overleg met de directeur;

e. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad van ten hoogste 4 dagen, van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen, van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste 1 dag;

f. bij 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijks- feest van ouders of grootouders voor 1 dag;

g. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, niet zijnde vakantieverlof.

Ouders zijn verplicht zulk verlof tenminste twee dagen voor de verhindering aan de directeur te melden.

In de tweede plaats kan de directeur vakantieverlof verlenen. Dit verlof wordt slechts toegekend "wanneer ouders wegens de specifieke aard van hun beroep binnen de schoolvakanties geen vakantie kunnen opnemen". Ouders zijn dan gehouden een verklaring van de werkgever te overleggen.

 

De aanvraag dient minimaal acht weken van te voren te worden ingediend. Vakantieverlof mag niet:

  • als er sprake is van een tweede vakantie (als men tijdens een andere schoolvakantie in de gelegenheid is om op vakantie te gaan);
  • Om een of meer dagen eerder met vakantie te gaan of later terug te komen.

 

De directeur mag voor ten hoogste 10 schooldagen (niet zijnde de eerste 10 dagen van een nieuw schooljaar) vakantieverlof verlenen. Dit verlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend.


Ouders worden geacht om voor elk soort verlof een formulier in te vullen dat op school verkrijgbaar is of zelf een briefje te schrijven.

 

Indien ouders het niet eens zijn met de beslissing kunnen zij een bezwaarschrift indienen bij degene die de aanvraag heeft behandeld. Deze dient binnen 6 weken het uiteindelijk besluit schriftelijk aan de ouders mede te delen.


Wanneer ouders het met dit besluit niet eens zijn, kunnen zij in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank.

 

Voor vragen kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar: 260 23 31.

 

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan procesverbaal worden opgemaakt.

 

Ook is verlof mogelijk als er een verklaring is van een arts, een sociale instantie of andere deskundige, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.

 

Op verzoek van ouders of school is het soms ook mogelijk dat een leerling niet op school aanwezig is tijdens de reguliere lestijd, meestal naar aanleiding van een zorgvraag. De locatiedirecteur moet hiervoor toestemming verlenen. De externe partij zal hier een plan van aanpak of verslag voor moeten aanleveren. Meer informatie kunt u hier over krijgen bij de locatiedirecteur.


Voorbeelden: Kinderen gaan naar logopedie of fysiotherapie, kinderen gaan naar sociale vaardigheidstraining, kinderen krijgen remedial teaching van een leerkracht die niet in dienst is van de school, kinderen krijgen dyslexie begeleiding. Ook doen er soms kinderen mee aan een toernooi of activiteit buiten het schoolgebouw onder begeleiding van een ouder of vrijwilliger. De directeur kan aangeven of uw kind daarvoor in aanmerking kan komen. Of uw kind uiteindelijk daadwerkelijk therapieën mag volgen onder schooltijd of mee mag doen aan een toernooi/activiteit buiten het schoolgebouw ligt dus bij de directie van de school.