Ouderraad

De ouderraad (OR) is een onafhankelijke groep ouders. Beide locaties van de school hebben ieder een eigen OR. Beide ouderraden stemmen onderling hun beleid af. De OR is een belangrijk aanspreekpunt voor ouders richting de school.
De OR beheert de jaarlijkse ouderbijdrage waar tal van activiteiten binnen de school mee gefinancierd worden en organiseert deze. U kunt hierbij denken aan activiteiten zoals schoolreizen, werkweken, viering van feestdagen, culturele uitjes, verkeerslessen en dergelijke. Ook de aanleg en onderhoud van onze mooie schoolpleinen worden deels door de ouderbijdrage ondersteund. De ouderraad zorgt voor de inkomsten en, in overleg met de schooldirectie, voor de verdeling van de het geld over de activiteiten. De penningmeester legt op de jaarvergadering verantwoording af. Dit wordt gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit 2 personen. Tevens wordt op de jaarvergadering de begroting voor het komende jaar ingediend en de jaarlijkse ouderbijdrage vastgesteld.

De bijeenkomsten van de OR zijn openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond. In de kalender staan de data van de OR vergaderingen.

Alles wat voor ouders van belang is om te weten wordt besproken. De OR houdt zich in principe niet bezig met onderwijsinhoudelijke zaken (dit doet de MR) maar de OR heeft wel een signalerende functie. Vragen van ouders kunnen naar voren gebracht worden.

 
Activiteiten en faciliteiten

Binnen de school zijn veel ouders actief die helpen met een activiteit of faciliteit, met elk een eigen contactpersoon. De stand van zaken van de activiteiten en faciliteiten wordt in de OR besproken om ervoor te zorgen dat ze zowel met actieve ouders als (indien nodig) financiën gecontinueerd kunnen worden.

 

De activiteiten en faciliteiten betreffen onder meer:

  • Bibliotheek
  • Schoolpleinen en -tuinen
  • Jaarboek
  • Feest
  • Verkeer
  • Luizen
  • Schoonmaak

Enige tijd terug heeft de OR een praktisch doeboekje voor & door ouders gemaakt om ouders zo volledig mogelijk te informeren over de verschillende werkgroepen en activiteiten op school waarbij hulp van ouders welkom is. Hier is de versie van de Maria Duystlaan te vinden, en van het Raam. 

 

Neem voor meer informatie over het actief deelnemen contact op met de OR van de betreffende locatie. Alle hulp is welkom!

 

Notulen

Notulen 29 september 2021