Ouderbijdrage

Zoals ieder jaar is de ouderraad erg blij om bij te kunnen dragen aan allerlei belangrijke en leuke activiteiten zoals schoolreisjes, de sportdag, de schooltuin en vieringen zoals Sinterklaas. Helaas is het reguliere schoolbudget niet toereikend om deze activiteiten te kunnen organiseren. Daarom vragen we om een vrijwillige ouderbijdrage.

 

Ondanks dat deze ouderbijdrage vrijwillig is, willen we benadrukken dat het geld cruciaal is voor het kunnen continueren van deze leuke en leerzame activiteiten. Het geld wordt beheerd door de ouderraad.

 

Zoals is vastgesteld tijdens de kennismakingsavond op 10 oktober j.l., bedraagt de ouderbijdrage dit jaar €75 per kind (of €40 per kind wanneer het kind is gestart met school na de kerstvakantie).

 

Met onderstaande rekeningnummer kunt u direct betalen. U kunt het bedrag zodanig aanpassen dat het past bij het aantal kinderen voor wie u de ouderbijdrage betaalt. Bijvoorbeeld, als u twee kinderen hebt die al naar school gaan, en u heeft een kind dat in maart zal starten in groep 1, dan betaalt u € 190 (€ 75 x 2 + € 40).

 

Direct betalen:

NL45INGB0004931854 tnv Ouderraad Jan Vermeer MD

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een bericht naar:

Marco Marino, Penningmeester van de Ouderraad

penningmeester@dedelftsetuin.nl

 

Daarnaast wordt de school financieel ondersteund door Stichting Vrienden Jan Vermeerschool. Door de stichting wordt u ook gevraagd een bijdrage over te maken van ongeveer 100 euro per kind per jaar.

 

--------------------------------

 

As every year, the parent council is very happy to contribute to all kinds of important and fun activities such as school trips, sports day, the school garden and celebrations such as Sinterklaas.


Unfortunately, the regular school budget is not sufficient to organize these activities.

 

That is why we ask for a voluntary parental contribution. Even though this parental contribution is voluntary, we
would like to emphasize that the money is crucial for the continuation of these fun and educational activities.
The money is managed by the parent council.

 

As determined during the introductory evening on October 10, the parental contribution this year is €75 per child (or €40 per child if the child started school after the Christmas holidays). You can pay directly using account number below. You can adjust the amount yourself so that it fits the number of children for whom you are paying the parental contribution. For example, if you have two children who already go to school, and you have a child who will start in group 1 in March, you may pay €190 (€75 x 2 + € 40).

 

Send your contribution via:

NL45INGB0004931854 in the name of Ouderraad Jan Vermeer MD

 

Do you have any questions or remarks? Please contact Marco Marino, Treasurer of the Parent Council at
penningmeester@dedelftsetuin.nl.